Reklamation & bytesrätt

Obs! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.

Vid reklamation kontakta Autodemontering TT AB först. Kuranta delar i vilka ingrepp gjorts, utan vårt medgivande, återtages ej. Motor, växellåda och bakaxel; 30 dagars bytesrätt från leveransdatum. Övriga delar 8 dagar.
Bytesrätt omfattar endast levererat material. Demonterings- och monteringskostnader betalas ej. För komponenter som medföljer motorn, som t.ex. kopplings-, vattenpumps-, bensinpumps-, kamremmars-, EGR-ventils-, fördelares-, förgasarens-, insprutnings funktionsduglighet ansvaras ej.
En returavgift på 20 procent av varans pris dras av vid återlämnandet av ej defekta delar. Begagnade och nya elektronikkomponenter samt nya hembeställda varor återtages ej.
Returnerade delar utan kvitto/följesedel behandlas ej. Varor under 300 kr inköpspris, återtages ej. Självplockade delar återtages ej. Vi löser ej ut returer mot efterkrav el. postförskott. Orsak till retur måste anges.
TRANSPORTSKADOR
Synliga fel på emballaget skall OMGÅENDE anmälas till utlämnaren. Vid skadat gods ska du som kund anmäla det till transportören. Emballage måste sparas och finnas tillgängligt för besiktning av transportören, annars godtas inte reklamation av transportskada, Autodemontering tar inte på sig ansvar för transportskador utan alla transportskador regleras av respektive transportföretag.
Vid samtliga returer måste kopia på följesedel, faktura eller kontantnota bifogas, även vår retursedel måste vara ifylld. För returer som saknar dokumentation ansvarar Autodemontering inte längre än 7 arbetsdagar, därefter kan inte avsändaren göra ersättningsanspråk på returnerad vara.
EJ UTLÖST GODS
För outlösta paket debiteras frakten + returavgiften och en hanteringskostnad 20% av delen.
KOM IHÅG
-att aldrig köra motorn utan termostat. -att motorn ryker vid start på grund av konserveringsolja. -att motorn enligt KO ska vara fackmannamässigt monterad för att bytesrätt skall gälla. - att levererade motorer, växellådor, bakaxlar etc. alltid är urtappade på olja. Obs! Delen ska vara fackmannamässigt monterad för att garanti ska gälla.
RETURSEDEL
Markera med X orsak till returen. Lämna förklaring nedan
Ångrat köpet / FelbeställtFungerar ejDefekt / SkadadFelexpedieringAnnat
Returvaror ska paketeras väl och återsändas med samma fraktsätt som leverans från oss inte mot lösen! Transportskador ska av mottagaren anmälas omgående till berörd transportör.
Återbetalning ska ske till: BGnr: PGnr: Bankgiro: (clearingnr) (kontonr) Telnr dagtid inkl riktnr:

Ladda ner retursedel här

Garanti och villkor

• A-garanti


Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras kunden.
I- och ur montering ersätts enligt märkesfabrikantens gällande timprislista och tidverk
för reklamationer .(se särskilda villkor)


• B-garanti


Garantitid 12 månader eller 1000 mil vilket som först uppnås.
Delen ersätts med en likvärdig del eller krediteras.
I-och urmontering ersätts ej.


• C-garanti


Funktionsgaranti. Kunden informeras om den status delen har.
Returrätt inom 30 dagar delen krediteras
I-och urmontering ersätts ej.
Returrätt inom 30 dagar

På C- garanti betalar kunden fraktkostnaderGarantier privatpersoner


Samma som företag men ingen i- och ur montering ersätts.
Konsumentköplagen gäller alltid privatperson
Begagnade reservdelar garanteras felfrihet vid leverans.
Säljaren svarar för fel som föreligger vid leveransen eller som uppkommer under
garantitiden vid uppvisande av köpehandling (enligt bilaga 1).


Säljaren ansvarar dock inte om han kan göra sannolikt att reservdelsreklamationen
beror på:
- att bilen inte skötts enligt föreskrifter i servicehäfte eller liknande dokumentation,
bl.a. att oljebyten och service/inspektioner utförts vid rätt tid eller körsträcka.
- att bilen ombyggts eller ändrats, t.ex. trimning.
- att bilen använts vid tävlingskörning och överbelastats.
- att bilen varit utsatt för trafikolycka eller annan yttre åverkan.
- att bilen vanvårdats
- att reparation och montering utförts på ett felaktigt sätt
- att bilen genomgått en förändring eller att reservdel som inte är avsett för fordonet
har monterats.
- att bilen omfattas av körförbud eller är avställd.
- skador som uppkommit till följd av icke eller felaktig utförd
service/reparationsarbeten hos
verkstäder som ej har tillgång till märkesinformation gällande teknisk data och
monterings anvisningar eller inte inhämtat dem.

Säljaren ansvarar ej heller för sådant som beror på krig, inre oroligheter, jordbävning
eller andra fall av force majeure.
Köparen äger under inga förhållanden rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.
Reservdel utbytt under garantitid förlänger inte den totala garantitiden.
Köparen är skyldig att informera sig om vilken garanti som gäller för den inköpta
produkten.
Garantiomfattning framgår av säljdokumentet med beteckningarna A, B, C.
Tydligare förklaring finns på säljföretagets hemsida och märkesdemos hemsida.
Köparen är skyldig att styrka mätarställning på bilen vid montering av delen samt vid
inträffad skada om säljaren kräver detta.
Garantin följer köparen.
Gäller vid uppvisande av kvitto/köpedokument.

Förtydligande villkor beträffande motorer, växellådor och övriga transmissionsdelar


Garantin gäller under förutsättning att:


Motor


Vid montering motor:
Nytt oljefilter, fyll på motorolja den typ som tillverkaren rekommenderar.
Kontroll samt byte av kamremsdrivning om inte detta dokumenterats vid köpet.
Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
Kontrollera kylare, läckage.
Byt termostat vid behov


Att notera
Garantin omfattar motorkroppen inkl vevaxel och topplock.
Ingen kringutrustning ingår såsom spjällhus, pumpar elhärvor etc.


Växellåda / Automatlåda


Vid montering av växellåda
Fyll på växellådsolja den tillverkaren rekommenderar. Kontrollera växelreglage.
Montera nya tätningar tex vid drivaxlar
Skador som kan härledas till oljeläckage och oljebrist ersätts ej

Detta skall kunna dokumenteras vid reklamationsutredning
Provkör växellådan noga. Kontrollera att växellägen, synkning.

Rengör oljekylare.
Felavvikelser måste rapporteras till leverantören.


Att notera:
Garantin omfattar inte inre drivknutar.

Övriga transmissionsdelar typ drivaxlar, bakväxlar, hjulnav.
Fyll på oljenivån enligt tillverkarens rekommendationer (där detta är aktuellt)
Kontrollera tätningar, lager etc. före montering.

Som fel betraktas inte:


- de intrimnings eller justeringsåtgärder som kan erfordras i samband med
reservdelsmonteringen
- normal förslitning.
- fel programmering av styrdon till växellåda, motor eller annan komponent som berörs
av styrning
via styrdon eller annan styrande komponent.